mandag 17. juni 2024

Kompetanse og inkompetanse innen ledelseDenne gangen vil jeg si noe rundt kompetent og inkompetent ledelse gjennom en diskusjon av et scenario.

Hensikten med dette er å sette fokus på hva som er god, kompetent ledelse i et operativt og taktisk miljø.

Dersom noen skulle føle seg truffet av det situasjonsbildet jeg tegner opp i problemstillingen så er det kanskje et bevis på at disse personene evner en viss grad av selvransakelse og vilje til å forbedre seg.

Først må jeg minne om hva beredskap er: med beredskap menes at man har etablert systemer for å forebygge og håndtere uønskede hendelser innen bedriftens økonomi, drift, omtale og kriseberedskap. 

Problemstilling:
En tidligere betjent med noe erfaring fra skadesteds-arbeid og håndtering av situasjoner tok over som leder for en sivil, operativ driftsavdeling.

Med vedkommendes bakgrunn så var det vekket forventninger både i toppledelsen og blant de ansatte til vedkommendes integritet, redelighet, kompetanse og lederevner.

I stedet for å  bruke tid på å sette seg grundig inn i driftens særegenheter, de etablerte planene for hvordan avvik i driften skulle håndteres; og det som mannskapene var skolert øvet og trent i å gjøre i slike situasjoner, gikk han inn i situasjonene med sine egne løsninger på håndtering av problemene og overstyrte de mannskapene som ville følge de etablerte nød og beredskaps-prosedyrene.

Skal en sånn person defineres som en kompetent eller en inkompetent leder?

Er dette tegn på at en står over for en kompetent leder som det ønskes å satse på?

Nei, det er ikke et godt eksempel på kompetent ledelse.

En effektiv leder tar seg tid til å forstå en ny situasjon, respekterer kunnskapen og erfaringen til de som allerede jobber der, og involverer dem i beslutningstaker-prosessen.

I dette tilfellet ser det ut til at den tidligere tjenestemannen:

 1. Mangler ydmykhet:
  Han er ikke villig til å lære av de som har mer erfaring med driftsavdelingen.
 2. Er autoritær:
  Han overstyrer sine ansatte og ignorerer etablerte prosedyrer.
 3. Skaper en ukultur:
  Han skaper en kultur der ansatte er redde for å komme med forslag eller stille spørsmål.

Dette vil føre til en rekke negative konsekvenser som:

 1. Ineffektivitet:
  Ved å ignorere etablerte prosedyrer vil det forårsake eskalering av situasjonen, unødvendige forsinkelser og sløsing med ressurser.
 2. Lav moral:
  Ansatte som føler seg undervurdert og ikke respekteres er mer sannsynlig å bli demotiverte og mindre produktive.
 3. Sikkerhetsproblemer:
  Ved å overstyre etablerte og innøvde nødprosedyrer vil den tidligere betjenten sette seg selv og sine ansatte og de denne har ansvar for sikkerheten til i fare.

En god kompetent leder ville tatt følgende skritt:

 1. Tatt seg tid til å lære:
  Den kompetente lederen ville ha tatt seg tid til å lære om driftsavdelingens funksjoner, utfordringer og etablerte prosedyrer.
 2. Involvert de ansatte:
  Den kompetente lederen ville ha involvert de ansatte i beslutningstaker-prosessen og respektert deres kunnskap og erfaring.
 3. Skapt en kultur av tillit:
  Den kompetente lederen ville ha skapt en kultur der ansatte føler seg komfortable med å komme med forslag og stille spørsmål.
 4. Støttet etablerte prosedyrer: 
  Den kompetente lederen ville ha støttet etablerte prosedyrer med mindre det var en klar grunn til å endre dem.
 5. Lære og forbedre:
  Den kompetente lederen ville satt seg inn i beredskapssystemet fra begynnelsen av og vært proaktiv i arbeidet med å forbedre nødprosedyrene forut for krisene for å forebygge.
En kompetent leder vet at beredskaps-prosedyrer skal være forberedt og trent før en hendelse skal håndteres, og ikke finnes på der og da.

Forhånd-etablerte nødprosedyrer og trening er avgjørende for effektiv håndtering av krisesituasjoner på et skadested; blant annet for å sikre at samhandlings-prinsippet for alle involverte i håndteringen skal fungere effektivt og trygt.

 
En leders rolle i forebyggende beredskapsarbeid er ekstremt viktig!

En kompetent leder vil bidra til å forhindre kriser, redusere skader og sikre rask og effektiv gjenoppretting i tilfelle en krise oppstår.

En god  og kompetent leder er en lærende person som verdsetter andres kunnskap og erfaring.

De er villige til å lytte til sine ansatte og involvere dem i beslutningstaker-prosessen.

De skaper en kultur av tillit og respekt, og de støtter etablerte prosedyrer som er effektive og trygge.

Her er noen av de viktigste grunnene til at forebyggende beredskapsarbeid er viktig for ledere:

1. Forebygge kriser:
En kompetent leder skal kunne identifisere potensielle trusler og risikoer og ta skritt for å redusere sannsynligheten for at de oppstår.
Dette vil omfatte å  være delaktig i å utvikle forbedrede beredskapsplaner, sørge for at det blir gitt nødvendig opplæring til ansatte og være delaktig i implementeringen av forebygging og håndtering-planer.

2. Redusere skader:
I tilfelle en krise oppstår, kan en kompetent leder ta raske og effektive beslutninger for å minimere skader på liv, eiendom og omdømme.
Dette vil omfatte å evakuere ansatte, sikre kritisk infrastruktur og kommunisere med beredskapspersonell.

3. Sikre rask gjenoppretting:
En kompetent leder vil kunne lede gjenopprettingsprosessen etter en krise og sørge for at virksomheten kommer seg raskt tilbake på fote. (Resiliens/robusthet)
Dette kan omfatte å gjenopprette kritiske operasjoner, støtte ansatte og gjenoppbygge tillit til kunder og partnere.

En kompetent leder vil ikke slå seg på brystet og se seg fornøyd om han bare utretter noe av de ovenfor nevnte lederoppgavene.

Konkrete eksempler på hvordan ledere kan bidra til forebyggende beredskapsarbeid:

 • Utdanne og trene ansatte:
  Gi ansatte opplæring i beredskapsprosedyrer, brannsikkerhet, førstehjelp og andre relevante ferdigheter.
 • Utvikle beredskapsplaner:
  Lag detaljerte planer for hvordan virksomheten skal håndtere ulike typer kriser, for eksempel brann, naturkatastrofer eller strømbrudd.
 • Teste og øve på beredskapsplaner:
  Gjennomfør regelmessige øvelser for å sikre at ansatte er kjent med beredskapsplanene og at de kan utføre dem effektivt.
 • Etablere en god kommunikasjonsplan:
  Sørg for at du har en plan for å kommunisere med ansatte, kunder, partnere og beredskapspersonell under en krise.
 • Identifiser og vurder risikoer:
  Gjennomfør regelmessige risikoanalyser for å identifisere potensielle trusler mot virksomheten og ta skritt for å redusere dem.
 • Opprettholde et godt forhold til beredskapspersonell:
  Bygg relasjoner med brannvesen, politi og andre beredskapsetater for å sikre effektiv koordinering i tilfelle en krise.

Ved å ta en aktiv rolle i forebyggende beredskapsarbeid, vil ledere bidra til å skape en tryggere og mer motstandsdyktig organisasjon.

Dette er en viktig investering som kan spare liv, penger og omdømme; og det heter å ta ansvar!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar