søndag 16. juni 2024

Hvorfor aksepterer vi inkompetente ledere?


Under et foredraget Why do we celebrate incomperet leaders? med dr. Martin Gutmann presenterte han et sitat av professor of Public Leadership, Kaith Grint:
Siden vi belønner folk som er gode i kriser, og ignorerer folk som er så gode ledere at det opptrer svært få kriser, lærer vi å oppsøke, og omformulere situasjoner, som kriser.

Sitatet belyser en interessant dynamikk i hvordan vi verdsetter og belønner lederskap.
Det peker på at vi ofte har en tendens til å fokusere på krisehåndtering og problemløsning når vi evaluerer ledere, snarere enn på forebygging og langsiktig stabilitet.
Ledere som effektivt kan navigere i vanskelige situasjoner og løse akutte problemer er de lederne som oftest får ros og anerkjennelse; mens ledere som har hovedfokus på det å å forebygge kriser ignoreres. 
Ledere som skaper et stabilt og velfungerende system, der kriser sjelden oppstår, får ikke den samme typen synlighet eller anerkjennelse.
Konsekvensen av dette er at det skapes et incentiv/motivasjonsfaktor til å skape kriser. 

I et system der kriser belønnes, kan noen bli fristet til å overdramatisere eller skape problemer for å demonstrere sin evne til å løse dem.
Noen kan bli fristet til å tolke situasjoner som kriser, selv om de ikke nødvendigvis er det, for å få tilgang til ressurser, oppmerksomhet eller makt.
Dette vil ha negative konsekvenser for både individer og organisasjoner.

Fokus på kortsiktige løsninger:
Vi vil bli blinde for langsiktige problemstillinger og bærekraftige løsninger i vår iver etter å løse akutte kriser.

Unødvendig stress og konflikt.
En kultur der kriser belønnes kan skape et stressende og konfliktfylt arbeidsmiljø.

Manglende forebygging.
Vi vil neglisjere forebyggende tiltak og investering i langsiktige løsninger, noe som vil føre til flere kriser i fremtiden.

For å unngå disse negative konsekvensene av inkompetente ledere er det viktig å snu tankegangen og begynne å ansette og belønne kompetente ledere.
Vi må begynne å se og verdsette forebyggende lederskap ved å anerkjenne og belønne ledere som skaper stabile og velfungerende systemer, der kriser sjelden oppstår.

Videre må vi fokusere på langsiktige løsninger ved å oppmuntre til en ledelsesfilosofi som tar hensyn til langsiktige konsekvenser og bærekraft.

Like viktig er det å skape en kultur av læring hvor det hentes lærdom av både kriser og suksesser for å kontinuerlig forbedre ledelses-praksiser.

Kort oppsummert så ligger suksessfaktoren i det å kvitte seg med inkompetente ledere, lære seg å anerkjenne dyktige ledere og belønne etisk og ansvarlig lederskap ved å anerkjenne ledere som handler med integritet og tar ansvar for sine handlinger.

Det er viktig å huske at effektivt lederskap handler om mer enn bare å håndtere kriser.
Det handler minst like mye om det å skape et stabilt, velfungerende og bærekraftig system der alle kan trives.
Ved å fokusere på både forebygging og problemløsning, vil vi skape en kultur der kriser blir sjeldnere, og der ledere belønnes for å skape langsiktig verdi.

  • En god leder er en som hindrer at kriser skjer, men som også behersker å håndtere dem effektivt om de opptrer.
  • Den inkompetente lederen vil i beste fall komme godt ut av å løse en krise han selv har skapt.

Ignore the captains of crisis.
Celebrate those who mitigate drama
Martin Gutmann

Leadership vs. Management
En annen ting innen lederskap som vi har sett oss blinde på er forskjellen mellom ledelse og administrering.
Legger du det engelske ordet management inn i Google translate så oversetter den det på norsk til ordet ledelse, mens synonyment i Dictionario er autoritet

Forskjellen mellom Leadership og Management; en kort definisjon

Leadership og management er to begreper som ofte brukes om hverandre, men de har veldig forskjellige betydninger og nyanser.

  • Management handler om å planlegge, organisere, koordinere og kontrollere ressurser for å nå målene til en organisasjon. Det handler om å sørge for at ting blir gjort effektivt og effektivt.
  • Leadership, derimot, handler om å inspirere, motivere og veilede andre for å nå felles mål. Det handler om å skape en visjon og et engasjement for å oppnå den; og det å lære av suksesser og feil.

Fokus for en leder er mennesker, visjon og inspirasjon, mens det for en administrator er ressurser, prosesser og kontroll.
Målet for en leder er å skape en positiv endring, mens det for administratoren er å nå organisasjonens mål.
Når det gjelder ledelses-stil så skal en leder være inspirerende, karismatisk og transformativ, mens hos administratoren skal fokusere være strukturelt, organisert og effektivt.
Om en ser på verktøyene deres så er lederens virkemidler motivasjon, kommunikasjon og veiledning, mens det administrerende omfatter planlegging, organisering og koordinering.

Det er viktig å merke seg at både leadership og management er viktige for suksessen til en organisasjon. De to rollene utfyller hverandre og er avhengige av hverandre for å fungere effektivt.
En god manager vil skape et stabilt og effektivt system for å nå målene til en organisasjon, mens en god leder vil inspirere og motivere de ansatte til å yte sitt beste og oppnå ekstraordinære resultater.

Det er viktig å få med seg at det er tydelige nyanser i betydningen av disse begrepene, og at de representerer to forskjellige, men komplementære aspekter av den totale ledelses-rollen.

En dyktig leder behersker både ledelse og administrering som en helhet, men i tillegg så vil den gode lederen som et kontra til den inhabile lederen velge ut og skolere underordnede ledere og ansatt som evner å ta ansvar ; og gi dem motivasjon til å ta ansvar.

Jeg vil på det varmeste bruke litt tid på å lytte til de to korte foredragene av Gutmann og Godin i linkene under, for skjønner du hva de to sier så evner du det å skille mellom en kompetent og en inkompetent leder.


Why do we celebrate incompetent leaders?  av Martin Gutmann
https://youtu.be/DU06c7f9fzc?si=ypQnd8251JyEBi3y 

Leadership vs. Management - What it means to make a difference av Seth Godin
https://youtu.be/qzoIAJYPQwo?si=iGeHPI3_tyBr7EpQ 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar