mandag 19. februar 2024

Inspirasjon og kilde ...

Ledelse er ofte inspirert av nedskrevne erfaringer, som utdraget fra den "Store Kloke Boken", hvor leserne gjøres oppmerksomme på farer og risikoer som er forbundet med faktisk ledelse:

Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Ut fra over to tusen års erfaring, så har de moderne trendy metodene utviklet seg merkverdig lite.


Å lede er å motivere, veilede og kontrollere; og ikke det å bedra de ansatte. Dessverre er det alt for mye av det siste hos dagens ledere.

God og inspirerende linjeledelse innebærer å demonstrere tydelig visjon, kommunisere effektivt, oppmuntre til samarbeid, være empatisk, gi konstruktiv tilbakemelding og utvikle individuelle styrker. Det handler også om å være rettferdig, være en rollemodell og fremme en positiv arbeidskultur.

En god leder tar folk dit de vil. En flott leder tar folk dit de ikke nødvendigvis vil, men bør være. Rosalynn Carter.

Dårlig linjeledelse kan føre til redusert motivasjon, lav jobbtilfredshet, økt stress og mistrivsel blant de ansatte. Det kan også påvirke produktiviteten negativt, føre til høyere turnover og skape et dårlig arbeidsmiljø. Manglende veiledning, urettferdighet og dårlig kommunikasjon kan bidra til lavere ansattes engasjement og svekke teamets effektivitet.

Hvorfor er det da at så alt for mange av dem som kaller seg ledere til de grader overser tegnene på lav jobbtilfredshet, økt stress og mistrivsel blant de ansatte?

En av deres hyppigst brukte forklaringer og unnskyldninger for problemer er den høye turnover de opplever. De syter og de klager over at dyktige ansatte kommer og går, men jeg har til dags dato ikke hørt at noen av disse dårlige lederne prøver å rette fokuset mot årsaken til store turnover.

Deres felles konklusjon er dårlig arbeidsmoral. Ergo løfter de problemet over til den som melder oppsigelse.

En rævsleiker av en leder tar en veldig liten del av skylden, men en stor del av æren

En ekte leder har tillit til de rundt seg, og vil oppmuntre andre til å være ledere. Tom Landry.

I min beredskapsverden så opererer vi med tiltakskort som beskriver hvordan de ulike beredskapssituasjonene skal håndteres effektivt på best mulig måte.


Tiltakskortet for ledere for motvirkning av høy turnover: 

(OVBREN - Oppdagelse, Varsling, Bekjempelse; Redning, Evakuering, Normalisering)Oppdagelse:
De ansatte lider under redusert motivasjon, lav jobbtilfredshet, økt stress og mistrivsel, urettferdighet og dårlig kommunikasjon.


Varsling:
Umiddelbart varsle de øvrige lederne i linjen om at det haster å iverksette tiltak for å håndtere de oppdagede problemene


Bekjempelse:

1.       Så fort som mulig informere de ansatte om at problemene de lider under er registrert og evaluert.

2.       Umiddelbart involvere de ansatte i å legge kortsiktig og langsiktig plan for å bedre forholdene på en slik måte at de blir vedvarende og ikke bare flotte ord etter målet: å kaste perler for svin.

Redning:

ASAP. For å redusere høy turnover, er det viktig for ledelsen å implementere effektive virkemidler, som:

1.       Etablere klare forventninger og transparent kommunikasjon om selskapets mål og verdier.

2.       Sikre grundig opplæring og onboarding for nye ansatte for å hjelpe dem med å tilpasse seg raskt og føle seg verdsatt.

3.       Tilby muligheter for faglig og personlig utvikling, samt klare karriereveier, for å motivere ansatte til å bli værende og vokse innen organisasjonen.

4.       Skap et positivt og støttende arbeidsmiljø der ansatte føler seg verdsatt og har en god balanse mellom arbeid og fritid.

5.       Tilby konkurransedyktige lønninger, frynsegoder og andre belønninger for å tiltrekke og beholde talent.

6.       Involver ansatte i beslutningsprosesser, og gi dem mulighet til å påvirke sitt arbeidsmiljø, noe som øker følelsen av tilhørighet.

7.       Effektiv håndtering av konflikter og utfordringer på arbeidsplassen for å unngå at problemene eskalerer og påvirker ansattes trivsel.

8.       Gi konstruktiv tilbakemelding og anerkjennelse for å opprettholde motivasjon og vise at ansattes innsats verdsettes.

9.       Tilby fleksible arbeidstidsordninger eller alternative arbeidsordninger for å imøtekomme individuelle behov og forbedre arbeid-livsbalansen.

10.   Ta hensyn til tilbakemeldinger fra ansatte gjennom undersøkelser eller samtaler for å forstå årsakene bak høy turnover og implementere relevante endringer.

 Ved å implementere disse tiltakene kan ledelsen bidra til å skape et miljø der ansatte føler seg engasjert, verdsatt og motivert til å bli værende i organisasjonen.

 

Evakuering:

Så fort som over hode mulig kvitte seg med inkompetente, hevngjerrige og psykopatiske ledere og sjefer ved blant annet ressursallokering ved å sette de gode lederne inn der hvor problemene er størst.


Normalisering:

For å sikre at tiltakene for forbedringer i arbeidsmiljøet vedvarer, skal organisasjonen implementere følgende strategier: 

1.        Gjennomfør jevnlige vurderinger av arbeidsmiljøet for å identifisere områder som kan forbedres. Dette kan gjøres gjennom ansattundersøkelser, fokusgrupper eller andre tilbakemeldingsmekanismer.

2.        Arbeidsmiljøet endrer seg over tid, og det er viktig å være fleksibel og tilpasningsdyktig. Hold deg oppdatert med ansattes behov og tilpass tiltakene i tråd med endringer i organisasjonen.

3.       Ledelsen skal kontinuerlig vise engasjement for å forbedre arbeidsmiljøet. Dette kan inkludere å sette tydelige mål, kommunisere verdier og være synlig til stede i implementeringen av tiltakene.

4.        Sikre at alle ansatte er klar over viktigheten av et positivt arbeidsmiljø og deres rolle i å opprettholde det. Opplæring og bevisstgjøring kan bidra til å skape en kultur der alle føler ansvar for arbeidsmiljøet.

5.        Belønn ansatte og team som bidrar til et positivt arbeidsmiljø. Anerkjennelse kan øke motivasjonen og skape en følelse av fellesskap.

6.        Oppretthold åpen og regelmessig kommunikasjon om arbeidsmiljøet. Dette kan inkludere statusoppdateringer, suksesshistorier og eventuelle justeringer i strategiene.

7.        Arbeid med å etablere en positiv kultur innen organisasjonen, der respekt, samarbeid og trivsel er integrerte verdier. Kulturendring tar tid, men det er avgjørende for langvarige forbedringer.

________________________________________________________


Det er ikke så vanskelig.

Det krever bare at sjefer omskoleres til eller byttes ut med ekte ledere som forstår og ikke bare kaster rundt seg med ullene visjoner, rømmer fra problemer ved prokrastinering; og som gidder å ta sin del av arbeidsoppgavene seriøst.

Ledelse er ikke bare tittel og lønn, det krever engasjement!

Den største lederen er ikke nødvendigvis den som gjør de største tingene, men den som får folk til å gjøre de største tingene. Ronald Reagan.

Lederskap handler ikke bare om å være i forkant. Det handler i større grad om å være villig til å gå der andre ikke vil, og vise vei.