onsdag 1. mai 2024

Nådeløs og autoritær lederstil


I enkelte situasjoner er autoritær ledelse en nødvendighet, men dette er situasjons-styrt.

En person som leder autoritært som ledelinje i alle situasjoner er en person som aldri vil kunne lykkes i sin lederstilling, men det virkelige problemet er at det i mange organisasjoner manglet styrke og kultur til å håndtere autoritære ledere og konsekvensene disse påfører bedriften.

Dessverre har jeg for ofte sett at slike ledere får opptre uberørt fordi toppledelsen går med skylapper og har en inneboende frykt for å håndtere det som er vanskelig og krevende når det gjelder personalsaker.

I mange år i det sivile arbeidet jeg under en leder som benyttet autoritær ledelse konsekvent for å dekke sitt lederansvar.
 
Trass trusler om straff og oppsigelse, hvorav jeg blant annet ble tildelt en skriftlig tjenestepåtale som blokkerte meg fra økt lønn og avansement i fem år, klarte jeg å gjøre jobben min under denne lederen, men ene og alene med bakgrunn i at jeg visste at jeg kunne mitt fag på fingertuppene og hadde høy selvtillit til mine fagkunnskaper.

Trass i denne lederens spesifikke krav så gjorde jeg det som var best gagnet for beredskapsplanverket og for mitt fagfelt; og ikke minst for å sikre motivasjonen til de folkene som var mine beredskaps-mannskaper.

Men selv jeg må innrømme at det i lengden ble krevende å stå alene i mot lederen jeg var tildelt i de årene dette var min avdelingssjef. Mest klandret jeg de rundt og over meg som ikke ville høre og se at denne personen måtte jobbe med tall; og ikke med folk.


Det er flere psykologiske faktorer som bidrar til at individer velger en autoritær lederstil for å håndtere sitt daglige ledelsesansvar, og som de rundt vedkommende gjennom å forstår hvordan denne personen med sin lederstil avdekker sin sanne personlighet.

Høyt maktbehov:
Personer med et høyt maktbehov har et sterkt ønske om å kontrollere og dominere andre. De vil trives i posisjoner med autoritet og bruke sin makt til å få frem sine ønsker.

Lav toleranse for usikkerhet:
Personer med lav toleranse for usikkerhet vil ha en tendens til å favorisere autoritære lederstiler for å skape en følelse av orden og kontroll i uforutsigbare situasjoner.De vil være ukomfortable med tvetydighet og foretrekke å ha klare regler og hierarkier.

Lav selvtillit:
I de fleste tilfeller vil autoritær lederstil maskere usikkerhet hos lederen.
De vil bruke kontroll og strenghet for å kompensere for en mangel på tro på sine egne evner, eller for å skjule frykt for å bli utfordret.

Mangel på ledelse-trening og erfaring:
Ledere som mangler tilstrekkelig opplæring eller veiledning i alternative lederstiler, vil ofte ty til autoritære metoder av mangel på kunnskap om andre alternativer.
Ledere som er autoritære til det daglige har mangel på refleksjon og selvbevissthet.
Ledere som ikke tar seg tid til å reflektere over sin egen lederstil og dens innvirkning på andre, vil være blinde for de negative effektene av en autoritær tilnærming.
De mangler evnen til å se hvordan deres handlinger kan skape et fiendtlig og undertrykkende arbeidsmiljø.


Autoritær ledelse er preget av streng kontroll, hierarki og begrenset autonomi for ansatte (der medarbeiderne ikke får handlingsrom til å bruke sin kompetanse til å ta valg og gjøre egne vurderinger innen rammene av sin jobbrolle), vil være en ineffektiv og skadelig lederstil i det daglige.


Den autoritære lederstilen er demotiverende og undertrykkende.
De ansatte vil under denne typen ledelse føle seg overvåket og kontrollerte, noe som vil føre til frustrasjon, mangel på eierskap og lavere motivasjon.

Deres kreativitet og innovasjon blir undertrykt da frykten for å feile eller utfordre lederen hindrer ansatte i å ta initiativ.

Begrenset autonomi vil føre til at ansatte mister interessen for sitt arbeid og føler seg uengasjerte.

Denne lederstilen hindrer læring og utvikling. De ansatte får begrenset muligheter til å ta ansvar, lære av feil og utvikle sine ferdigheter.

En autoritær leder tar ofte alle beslutningene selv, noe som hindrer ansatte i å bidra med sine ideer og perspektiver.

Manglende tillit og åpenhet vil hindre effektiv kommunikasjon og kunnskapsdeling.


Autoritær ledelse vil over tid øke stress og frustrasjon.
Den konstante trusselen om reprimande eller straff vil skape et stressende og anspent arbeidsmiljø.

De ansatte vil føle seg undertrykt og redd for å uttrykke seg fritt, noe som vil føre til emosjonelle og mentale helseproblemer. (Økt sykefravær og overturn).

Den autoritære lederens fokus på kontroll kan føre til mikromanagement og unødvendig byråkrati, som kan være frustrerende for både ansatte og ledere.


Autoritær ledelse fører til redusert produktivitet og effektivitet.
Demotiverte og frustrerte ansatte er mindre produktive og effektive.Deres følelse av mangel på tillit og samarbeid vil hindre effektiv problemløsning og teamarbeid.
Den autoritære lederens fokus på kontroll vil hindre at innovative ideer og løsninger blir tatt i bruk.

For å skape et effektivt og produktivt arbeidsmiljø er det viktig å velge en lederstil som fremmer tillit, åpenhet, samarbeid og autonomi for alle ansatte.

Autoritære ledere blir i ytterste grad nådeløse.

Nådeløse ledere har en lederstil som ikke lar seg formilde av bønner eller barmhjertighet, og som ufravikelig holder på og gjennomfører sine beslutninger, kan beskrives med følgende begreper:


Denne leder-stilen er preget av strenge regler og krav.
  • Lederen er ofte direkte og kompromissløs i sin kommunikasjon, og kan virke kald eller distansert.
  • Lederen er ufravikelig og holder fast på sine beslutninger, selv når de møter motstand eller kritikk. De vil være motvillige til å endre kurs, selv om det er tydelig at noe ikke fungerer.
  • Lederen behandler alle likt og følger reglene konsekvent. De gjør ingen unntak, selv om det kan virke urimelig i noen tilfeller.
  • Lederen er rask til å ta beslutninger og handle på dem. De er ikke redde for å ta risiko eller å stå opp for det de tror på.
  • Lederen er fokusert på å nå målene sine, og de er villige til å gjøre det som er nødvendig for å oppnå dem. De kan være mindre opptatt av sine ansattes følelser eller behov.
  • Lederen tar alle beslutningene selv og gir lite rom for innspill fra sine ansatte. De kan virke kontrollerende og micromanage sine ansatte.
Denne typen lederstil kan være effektiv i noen situasjoner, for eksempel når det er behov for raske beslutninger eller når det er viktig å følge strenge regler.
Men denne lederen vil også skape et negativt arbeidsmiljø og føre til at ansatte blir frustrerte, umotiverte og ineffektive.

En effektiv leder er i stand til å tilpasse sin lederstil til situasjonen og behovene til sine ansatte, og bruke en rekke forskjellige tilnærminger for å oppnå de beste resultatene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar