onsdag 13. mars 2024

Feig toppledelse. Frykt for den vanskelige samtaleEt kvalietshjul består av å planlegge, utføre, evaluere og korrigere.


Det er av stor betydning at toppledelsen benytter kvalitetshjulet for å følge opp sine linjeledere av følgende grunner:

1. Sikrer systematisk forbedring:

Kvalitetshjulet er et verktøy for kontinuerlig forbedring. Ved å benytte kvalitetshjulet, kan toppledelsen sikre at linjeledere jobber systematisk med å forbedre sine ansvarsområder.

2. Felles forståelse og mål:

Kvalitetshjulet skaper en felles forståelse for organisasjonens mål og strategier. Ved å bruke kvalitetshjulet, kan toppledelsen sikre at linjeledere er klar over hva som forventes av dem og hvordan de kan bidra til å nå organisasjonens mål.

3. Objektivt vurderingsgrunnlag:

Kvalitetshjulet gir et objektivt vurderingsgrunnlag for å følge opp linjeledere. Ved å bruke kvalitetshjulet, kan toppledelsen gi konstruktive tilbakemeldinger og veiledning til linjeledere basert på fakta.

4. Motivasjon og engasjement:

Kvalitetshjulet kan motivere og engasjere linjeledere til å forbedre seg. Ved å se at toppledelsen er opptatt av kontinuerlig forbedring, kan linjeledere bli mer motiverte til å ta ansvar for å forbedre sine ansvarsområder.

5. Forebygge avvik og forbedre resultater:

Kvalitetshjulet kan bidra til å forebygge avvik og forbedre resultatene i organisasjonen. Ved å fokusere på planlegging, utførelse, evaluering og korrigering, kan linjeledere identifisere og håndtere potensielle problemer før de oppstår.

Hvordan kan toppledelsen benytte kvalitets-hjulet for å følge opp linjeledere?

 • Etablere et system for å følge opp linjeledere basert på kvalitetshjulet.
 • Gi regelmessig tilbakemelding til linjeledere på deres prestasjoner i forhold til kvalitetshjulet.
 • Veilede linjeledere i hvordan de kan bruke kvalitetshjulet for å forbedre sine ansvarsområder.
 • Tilby opplæring og kurs i bruk av kvalitetshjulet.

Konklusjon:

Kvalitetshjulet er et nyttig verktøy for toppledelsen å benytte for å følge opp linjeledere. Ved å bruke kvalitetshjulet, kan toppledelsen sikre systematisk forbedring, en felles forståelse for organisasjonens mål og strategier, et objektivt vurderingsgrunnlag, motivasjon og engasjement hos linjeledere, og forebygge avvik og forbedre resultater.


Å FLYKTE FRA DE VANSKELIGE SAMTALENE

Som toppleder er det en essensiell del av jobben å kunne ta de vanskelige samtalene med linjeledere.

Å unngå disse samtalene kan ha betydelige negative konsekvenser for både enkeltpersoner, teamet og organisasjonen som helhet.

Hvorfor er det viktig å ta de vanskelige samtalene?

 • For å håndtere problematisk atferd eller prestasjoner: Vanskelige samtaler kan være nødvendige for å adressere problematisk atferd, suboptimal ytelse eller brudd på retningslinjer fra linjeledere. Ved å ta tak i disse problemene på en direkte og konstruktiv måte, kan topplederen bidra til å forbedre situasjonen og skape et mer positivt og produktivt arbeidsmiljø.

 • For å gi konstruktiv tilbakemelding: Selv om tilbakemeldinger ofte er positive, kan det også være nødvendig å gi konstruktiv kritikk til linjeledere. Vanskelige samtaler kan gi rom for å adressere områder der forbedring er nødvendig, og dermed støtte linjeledere i å utvikle seg og bli mer effektive i sine roller.

 • For å sikre åpenhet og tillit: Å unngå vanskelige samtaler kan skape en atmosfære av frykt og mistillit i organisasjonen. Ved å ta tak i vanskelige temaer på en åpen og transparent måte, kan topplederen skape en kultur der ærlighet og respekt verdsettes, og der linjeledere føler seg trygge på å ta opp problematiske forhold.

 • For å håndtere konflikter: Konflikter mellom linjeledere eller mellom linjeledere og medarbeidere kan være ødeleggende for organisasjonskulturen. Vanskelige samtaler kan være nødvendige for å megle i konflikter, finne løsninger og gjenopprette et positivt arbeidsmiljø.

Hvordan ta de vanskelige samtalene:

 • Forbered deg grundig: Tenk gjennom hva du ønsker å oppnå med samtalen, og hvilke punkter du ønsker å ta opp. Ha en klar plan for hvordan du vil strukturere samtalen.
 • Velg riktig tid og sted: Finn et sted der du kan ha en uforstyrret samtale, og velg et tidspunkt der linjelederen ikke er stresset eller har andre presserende oppgaver.
 • Vær profesjonell og respektfull: Hold en profesjonell tone gjennom hele samtalen, og unngå personangrep eller nedverdigende språk. Fokuser på sakens kjerne og vær respektfull overfor linjelederens perspektiv.
 • Vær tydelig og direkte: Kom til poenget raskt og unngå å gå rundt grøten. Vær tydelig på hva du ønsker å formidle, og bruk et språk som er lett å forstå.
 • Lytt aktivt: Gi linjelederen tid til å forklare sitt perspektiv og lytt aktivt til det de har å si. Vis at du bryr deg om deres synspunkter og at du ønsker å finne en løsning som fungerer for alle involverte.
 • Finn en løsning: Samarbeid med linjelederen for å finne en løsning på problemet. Vær fleksibel og villig til å inngå kompromisser.
 • Følg opp: Etter samtalen er det viktig å følge opp for å sikre at løsningen blir implementert og at problemet er løst.

Å ta de vanskelige samtalene er en viktig del av å være en effektiv toppleder. Ved å ta tak i problemene på en direkte og konstruktiv måte, kan topplederen bidra til å skape et mer positivt, produktivt og tillitsfullt arbeidsmiljø.

Det er viktig å huske at vanskelige samtaler ikke alltid er enkle, men de er ofte nødvendige for å sikre organisasjonens vekst og suksess.

Når toppledelsen unngår vanskelige samtaler om sviktende lederskap hos underliggende linjeledere, kan det få en rekke negative konsekvenser for både enkeltpersoner, teamet og organisasjonen som helhet:

For enkeltpersoner:

 • Demotivasjon og frustrasjon: Medarbeidere under sviktende lederskap kan føle seg demotiverte, frustrerte og uten støtte.
 • Redusert produktivitet og engasjement: Manglende tillit og veiledning fra ledere kan føre til lavere produktivitet og engasjement hos medarbeiderne.
 • Økt stress og sykefravær: Dårlig lederskap kan føre til et negativt arbeidsmiljø som øker stressnivået og kan føre til sykefravær.
 • Tap av talenter: Dårlige ledere kan føre til at dyktige medarbeidere søker seg bort fra organisasjonen.

For teamet:

 • Dårlig kommunikasjon og samarbeid: Sviktende lederskap kan føre til uklare mål, mangelfull kommunikasjon og dårlig samarbeid i teamet.
 • Konflikter og mobbing: Dårlig lederskap kan skape et grobunn for konflikter og mobbing i teamet.
 • Redusert effektivitet og måloppnåelse: Dårlig lederskap kan hindre teamet i å nå sine mål.

For organisasjonen:

 • Skadelig omdømme: Dårlig lederskap kan skade organisasjonens omdømme og gjøre det vanskelig å tiltrekke seg dyktige medarbeidere.
 • Økte kostnader: Dårlig lederskap kan føre til økte kostnader forbundet med sykefravær, rekruttering og omskolering.
 • Redusert lønnsomhet: Dårlig lederskap kan føre til lavere produktivitet, innovasjon og kundetilfredshet, og dermed redusert lønnsomhet.

I tillegg til de nevnte konsekvensene, kan det å unngå vanskelige samtaler:

 • Svekke tilliten til toppledelsen: Medarbeidere og ledere kan miste tilliten til toppledelsen dersom de ser at vanskelige problemstillinger ikke tas tak i.
 • Skape en kultur for frykt og taushet: Ansatte kan bli redde for å si fra om problematiske forhold dersom de ser at toppledelsen ikke tar tak i varsler.
 • Forverre problemene: Ved å ignorere problemene, kan de forverres og bli vanskeligere å håndtere på sikt.

For å håndtere sviktende lederskap er det viktig at toppledelsen:

 • Tar ansvar og griper inn: Toppledelsen må ta ansvar for å håndtere varsler om sviktende lederskap og sørge for at nødvendige tiltak iverksettes.
 • Har konstruktive samtaler: Toppledelsen må ha konstruktive samtaler med underliggende linjeledere om problemene og hvordan de kan løses.
 • Gir støtte og veiledning: Toppledelsen må gi støtte og veiledning til linjeledere for å hjelpe dem å bli bedre ledere.
 • Følger opp og evaluerer: Toppledelsen må følge opp tiltakene som er iverksatt og evaluere effekten av disse.

Å ta tak i vanskelige samtaler om sviktende lederskap er en viktig oppgave for toppledelsen. Ved å unngå disse samtalene, risikerer man å skape en rekke negative konsekvenser for både enkeltpersoner, teamet og organisasjonen som helhet.

Det er av stor betydning at toppledere følger opp sine stabs- og linjeledere både i forhold til lederegenskaper og i forhold til kravene i kvalitetshjulet. Dette kan begrunnes med følgende argumenter:

1. Sikre god ledelse i hele organisasjonen:

 • Toppledelsen har et ansvar for å sikre at alle ledere i organisasjonen har de nødvendige lederegenskapene og kompetansen for å utføre jobben sin på en effektiv måte.
 • Ved å følge opp lederegenskapene hos stabs- og linjeledere, kan toppledelsen sikre at organisasjonen har en kultur for god ledelse på alle nivåer.

2. Motivasjon og engasjement:

 • Stadige tilbakemeldinger og veiledning fra toppledelsen kan motivere og engasjere stabs- og linjeledere til å utvikle seg som ledere.
 • Ved å vise at de bryr seg om lederegenskapene til sine underordnede, kan toppledelsen skape en positiv og støttende arbeidskultur.

3. Implementering av kvalitetshjulet:

 • Kvalitetshjulet er et verktøy for å sikre kontinuerlig forbedring i organisasjonen.
 • Ved å følge opp at stabs- og linjeledere følger kravene i kvalitetshjulet, kan toppledelsen sikre at organisasjonen jobber systematisk mot sine mål.

4. Forebygge avvik og forbedre resultater:

 • God ledelse og fokus på kvalitetsforbedring kan bidra til å forebygge avvik og forbedre resultatene i organisasjonen.
 • Ved å følge opp stabs- og linjeledere, kan toppledelsen sikre at organisasjonen er godt rustet til å møte utfordringer og nå sine mål.

5. Tillit og respekt:

 • Regelmessig oppfølging fra toppledelsen kan bidra til å bygge tillit og respekt mellom toppledelsen og stabs- og linjeledere.
 • Åpen kommunikasjon og konstruktive tilbakemeldinger kan skape et godt samarbeidsklima i organisasjonen.

Hvordan kan toppledere følge opp stabs- og linjeledere?

 • Regelmessige møter og samtaler: Toppledelsen kan ha regelmessige møter med stabs- og linjeledere for å diskutere lederegenskaper, aktuelle utfordringer og fremdrift i forhold til kvalitetshjulet.
 • Observasjon og vurdering: Toppledelsen kan observere stabs- og linjeledere i ulike situasjoner for å vurdere deres lederegenskaper.
 • Tilbakemeldinger og veiledning: Toppledelsen kan gi konstruktive tilbakemeldinger og veiledning til stabs- og linjeledere for å hjelpe dem med å utvikle seg som ledere.
 • Opplæring og kurs: Toppledelsen kan tilby opplæring og kurs i lederskap for å styrke kompetansen til stabs- og linjeledere.

Konklusjon:

Det er av stor betydning at toppledere følger opp sine stabs- og linjeledere både i forhold til lederegenskaper og i forhold til kravene i kvalitetshjulet. Ved å gjøre dette kan toppledelsen sikre god ledelse i hele organisasjonen, motivere og engasjere sine medarbeidere, implementere kvalitetshjulet, forebygge avvik og forbedre resultater, og bygge tillit og respekt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar